Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Innehavarens ansvar
Skriv ut

Innehavarens ansvar

Med innehavare menas den som råder över anläggningen och kravet på att innehavaren ska ansvara för skötseln regleras i starkströmsförordningen, SFS 2009:22 och i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3.