Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Innehavarens ansvar
Skriv ut

Innehavarens ansvar

Med innehavare menas den som råder över anläggningen och kravet på att innehavaren ska ansvara för skötseln regleras i starkströmsförordningen, SFS 2009:22 och i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3.

SFS 2009:22 (Utdrag)

Grundläggande skyldigheter

4 §
Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska fortlöpande kontrollera att anläggningen eller anordningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada.

ELSÄK-FS 2008:3 (Utdrag)

1 §
Dessa föreskrifter gäller den kontroll som innehavaren av en starkströmsanläggning, som tagits i bruk, ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el.


Det är av stor vikt att innehavaren eller dennes representant utför de tester som tillverkaren föreskrivit för den materiel som ingår i anläggningen, t.ex. att trycka på testknappen för jordfelsbrytare.

5 §
Beträffande följande starkströmsanläggningar och anordningar, ska särskild kontroll utföras med tidsintervall som beslutas av anläggningens innehavare:
- anläggningar som är utsatta för stora påfrestningar,
- anläggningar i utrymmen där många människor samlas,
- anläggningar som representerar stora värden och
- anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras.


I 5 § anges vilka typer av anläggningar som ska kontrolleras med tidsintervall, d.v.s särskild kontroll. En särskild kontroll innebär att anläggningen ska besiktigas på samma sätt som vid en revisionsbesiktning enligt försäkringsvilkor, men besiktningen är inte styrd av detta villkor. Kravet på den som ska göra denna typ av kontroll, är att personen ska ha yrkesvana och vara väl förtrogen med de anläggningar som avses och med de föreskrifter som gäller för anläggningarna. Resultatet av kontrollen ska dokumenteras.

Om en innehavare önskar att kontrollen utförs av auktoriserad besiktningsingenjör enligt EN:s anvisningar, ska den utföras helt enligt EN:s bestämmelser och följa de administrativa rutiner som är fastställda.