Elektriska Nämnden / Information / Faktablad
Skriv ut

Faktablad

Anslutning av PEN-ledare i kopplingsutrustning kan utföras på alternativa sätt.
Belysning i armatur för vägledande markering ska alltid lysa när verksamhet pågår i lokalerna. Lyser den inte eller ger tillräcklig luminans fungerar den inte på avsett sätt.
PEN-ledaren är en kombinerad ledare för skyddsledare och neutralledare. Ledaren har en mycket viktig funktion ur elsäkerhetssynpunkt.
När ett strömförsörjningssystem av säkerhetsskäl ska kunna motstå brandpåverkan under en viss förutbestämd tid, ska hela ledningssystemet, inklusive skarv- och fästanordningar, ha samma motståndskraft mot brand.
Med CE-märkning intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med EU-lagstiftningen och dess rättsliga produktkrav.
Till en CE-märkt produkt hör en "försäkran om överensstämmelse". Det är ett dokument där tillverkaren försäkrar att hans produkt överensstämmer med EU:s säkerhetskrav.
Elektriska Nämndens krav är att PEN-ledare inte får passera genom delbar nollplint.
Ett driftrum är ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund av el, (ELSÄK-FS 2008:1).
Vid revisionsbesiktning upptäcks ibland att det droppar en klar vätska från kablar i apparatskåp, centraler, kopplingsdosor och andra punkter där kabeln är ansluten.
I kulturhistoriska byggnader rekommenderas en förhöjd brandsäkerhetsnivå på elinstallationerna.

Jordfelsbrytare har en viktig skyddsfunktion. Därför är det av största vikt att jordfelsbrytaren kontrolleras regelbundet och med rätt metod.
Halogenlampor i inbyggda spotlights har blivit mycket populärt. De är små, lättplacerade och ger mycket ljus. Men fel monterade kan de vara mycket brandfarliga.
Med innehavare menas den som råder över anläggningen och kravet på att innehavaren ska ansvara för skötseln regleras i starkströmsförordningen, SFS 2009:22 och i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3.

I utrymmen med förhöjd brandrisk förekommer ofta damm i sådana mängder att materielen måste kunna stå emot inträngning av dammet (mjölaktigt). I sådana utrymmen ska kapslingsklassen vara minst IP4X. Ansamlas dessutom damm måste kapslingsklassen vara lägst IP5X.
En ljusbågsdetektor är en skyddsapparat som minskar risken för brand orsakad av isolationsfel eller glappkontakt.
Kabelförläggning i byggnader omfattas bland annat av krav på motståndskraft mot brandpåverkan och egenskaper för spridning av brand.
Vid revisionsbesiktningar har det visat sig allt oftare att isoleringen på kablar i armaturer spruckit och ibland lossnat med oisolerade ledare som följd, vilket kan leda till ökad brandrisk eller farlig spänningssättning av armaturen.
Problemet har ökat vid användandet av halogenfria kablar i större utsträckning än tidigare.
Uttag 3-fasuttag (CEE) och 1-fasuttag (Schuko) i kombination ska skyddas via ett 3-poligt skydd, till exempel dvärgbrytare.
När det gäller fasta platsbyggda anordningar, exempelvis installationer i möbler eller sänggavlar och motsvarande, ska man kontrollera om objektet kan köpas som en funktionell enhet av en tillverkare eller annan aktör på marknaden. Detta oavsett om objektet är fast anslutet eller anslutet via stickpropp.
Sedan Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2 utkom, delas potentialutjämning upp i två delar, nämligen skyddsutjämning och funktionsutjämning.
Skyddsutjämning utförs av säkerhetsskäl medan funktionsutjämning utförs av andra skäl än säkerhet t.ex. för att fastställa en viss funktion.
Vid revisionsbesiktning ska besiktningsingenjörerna enligt T300 utföra riskbedömning. Det innebär att besiktningsingenjören avgör utefter sannolikhet och konsekvens om det vid revisionsbesiktningen upptäckta felet är en fara som ska generera en anmärkning i EN-protokollet.
Vid halvårsskiftet 1992 förbjöds tillverkning och leverans av de gamla platta anslutningsdonen i SEMKO 17-utförande.
Skarvsladdar ska vara CE-märkta.
Sedan Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2 utkom delas potentialutjämning upp i två delar nämligen skyddsutjämning och funktionsutjämning. Skyddsutjämning utförs av säkerhetsskäl medan funktionsutjämning utförs av andra skäl än säkerhet t.ex. för att fastställa en viss funktion.
Åskskydd omfattar inledningsskydd, markspänningsskydd och inslagsskydd. Detta faktablad begränsas till att gälla inslagsskydd för kablar (överspänningsskydd). Inledningsskydd för rörledningar av metall (vatten - värme) behandlar inte.
Åskskydd omfattar inledningsskydd, markspänningsskydd och inslagsskydd. Detta faktablad begränsas till att gälla inslagsskydd.
Vid revisionsbesiktning träffar man ibland på byggnader med inslgsskydd. Det är ofta kyrkor eller vårdanläggningar som av gammal hävd försetts med ett sådant.