Elektriska Nämnden / Om oss / Organisation
Skriv ut

Elektriska Nämndens organisation

Elektriska Nämnden är ett kansli inom Brandskyddsföreningen. Verksamheten leds av en styrelse med tre utskott, Auktorisationsutskottet (AU), Försäkringsutskottet (FU) och Tekniska utskottet (TU), samt ett kansli.

Styrelse
Styrelsen ansvarar för Elektriska Nämndens totala verksamhet. Styrelsen består av åtta (8) ledamöter och en personlig suppleant och dessa utses enligt följande:

 • Ordförande är Elsäkerhetsverkets generaldirektör.
 • Fyra ledamöter utses av försäkringsbolagen och samtliga ska representera olika försäkringsbolag. Vice ordförande utses bland försäkringsbolagens representanter och beslutas av styrelsen.
 • En ledamot utses av Svenskt Näringsliv, och representerar försäkringstagarna.
 • En ledamot utses av Brandskyddsföreningen och representerar föreningens ledning, samt
 • En ledamot utses av Elektriska Nämndens Besiktningsingenjörsförening (ENBiF) och representerar de auktoriserade besiktningsingenjörerna.


Adjungerade till styrelsen är:

 • Kanslichefen för Elektriska Nämnden, som dessutom är föredragande och sekreterare i styrelsen.
 • Ekonomiansvarig inom Brandskyddsföreningen.
 • En personlig suppleant utses av Elektriska Nämndens Besiktningsmannaförening (ENBiF) som representerar de auktoriserade besiktningsingenjörerna.

 

Auktorisationsutskottet
Auktorisationsutskottet behandlar och beslutar i auktorisationsärenden samt grund- och vidareutbildning av besiktningsingenjörer. Auktorisationsutskott AU består av tre (3) ledamöter enligt följande:

 • Ordförande, utses av styrelsen
 • Handläggare auktorisationsärenden, (sekreterare)
 • Kanslichef för Elektriska Nämnden 

 

Försäkringsutskottet
Försäkringsutskottet (FU) behandlar och beslutar i försäkringsfrågor inom Elektriska Nämndens verksamhetsområde.

Försäkringsutskottet består av sju (7) ledamöter enligt följande:

 • Ordförande från försäkringsbolag som är representerat i styrelsen,
 • Tre ledamöter från försäkringsbolag som är representerade i styrelsen,
 • En ledamot representerande statens försäkringsenhet,
 • En ledamot representerande kommunägda försäkringsbolag,
 • En ledamot som representerar captivebolag.


Adjungerad ledamot till försäkringsutskottet är

 • Handläggare försäkringsärenden, (sekreterare). 
   

Tekniska utskottet
Tekniska utskottet behandlar och beslutar i tekniska frågor inom Elektriska Nämndens verksamhetsområde.

Tekniska utskottet består av nio (8) ledamöter enligt följande:

 • Ordförande utses av styrelsen,
 • En ledamot representerande Brandskyddsföreningen (Brandingenjör)
 • En ledamot representerande Elsäkerhetsverket,
 • En ledamot representerande Svensk Elstandard SEK,
 • En ledamot representerande Elektriska Installatörsorganisationen EIO,
 • En ledamot som företräder elbranschen.
 • Två ledamöter representerande Elektriska Nämndens Besiktningsingenjörsförening (ENBiF).