Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Ljusarmatur i utrymmen med förhöjd brandrisk
Skriv ut

Ljusarmatur

I utrymmen med förhöjd brandrisk förekommer ofta damm i sådana mängder att materielen måste kunna stå emot inträngning av dammet (mjölaktigt). I sådana utrymmen ska kapslingsklassen vara minst IP4X. Ansamlas dessutom damm måste kapslingsklassen vara lägst IP5X.

I samband med revisionsbesiktning upptäcks ibland att det inte tagits hänsyn till dammförekomst eller att damm bildats i verksamheten efter det att anläggningen är i drift.
Det är viktigt att ljusarmaturer väljs med rätt kapslingsklass med utgångspunkt från den verksamhet som bedrivs, så att risk för brand hålls på en så låg nivå som möjligt. Endast ljusarmaturer med begränsad yttemperatur får användas, det vill säga vara D-märkt eller motsvarande tidigare T-märkning.

Boverket kräver i vissa fall utrymningsbelysning. Det ställs samma krav på utrymningsbelysning som för övriga armaturer. Om det förekommer damm i en sådan omfattning att man kan befara dammexplosionsrisk, måste dessutom en ATEX-klassning enligt SS-EN 61241-10 göras.