Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Kablar i belysningsarmaturer där ljuskällan avger UV-ljus / CE-märkning
Skriv ut

CE-märkning

Med CE-märkning intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med EU-lagstiftningen och dess rättsliga produktkrav.
Till en CE-märkt produkt hör en "försäkran om överensstämmelse". Det är ett dokument där tillverkaren försäkrar att hans produkt överensstämmer med EU:s säkerhetskrav.
Alla produkter ska inte CE-märkas utan bara de produktkategorier som är underställda specifika direktiv där CE-märkning krävs.
Exempel på sådana direktiv är maskin- och lågspänningsdirektivet.

Maskindirektivet, 2006/42/EG

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner.
Utifrån direktivets krav ska CE-märkning göras av de maskiner som släpps på den europeiska marknaden eller tas i drift. (AFS 2008:3 §6)

Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EG
Lågspänningsdirektivet anger att elektrisk utrustning skall CE-märkas innan den släpps ut på marknaden. (Artikel 8)
Exempel på elektrisk utrustning är transformatorer, kopplingsutrustning, mätinstrument, ledningsmaterial och strömförbrukande materiel.
Elektriska maskiner omfattas inte av lågspänningsdirektivet.

Specifik anläggning
Elektrisk utrustning som tillverkas för en specifik anläggning och därmed inte släpps till försäljning på marknaden ska inte CE-märkas.
Som exempel anlitar en beställare (tillverkare) en elinstallatör för att montera en kopplingsutrustning som beställaren ska ha i sin specifika anläggning. Kopplingsutrustningen släpps inte på marknaden och görs därmed inte tillgängligt för andra personer utan används av beställaren själv. En sådan kopplingsutrustning ska inte CE-märkas men ska likväl uppfylla säkerhetskraven i lågspänningsdirektivet innan den tas i