Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Kabelskarvar
Skriv ut

Kabelskarvars motståndskraft mot brand

Kabelförläggning i byggnader omfattas bland annat av krav på motståndskraft mot brandpåverkan och egenskaper för spridning av brand.

Brandklassad kabel F2, F3 och F4 har brandbegränsande egenskaper genom att de är självslocknande. När dessa kablar skarvas kan det uppstå en försvagning av brandegenskaperna i skarven och detta kan då medföra att det grundläggande skyddet mot brandspridning försvagas. I vissa utrymmen finns krav på brandklassade kablar.

Elinstallationsreglerna anger i kapitel 42, punkten 422.2.1 att ledningssystem ska vara försett med mantlar eller kapslingar som inte kan bidra till att sprida brand, vilket innebär att materialet måste vara självslocknande. I punkten 422.3.5 anges att åtgärder ska vidtas så att kabel inte sprider brand.

Boverket har i sina föreskrifter om hissar m.m. angivit att inga kabelskarvar får göras i hisschaktet.

Kabelskarvar är inte brandklassade och därför kan man inte avgöra om ledningens egenskaper när det gäller brandbegränsning förändras vid skarvning. När kablar skarvas i miljöer där det inte råder några särskilda krav på brandbegränsande egenskaper hos kablar behöver inga särskilda åtgärder vidtas.
Om det däremot finns beskrivet i standard eller föreskrift att kablars brandspridningsegenskaper ska hålla en viss nivå, ska skarvar undvikas eller kablar skarvas i dosor som har dokumenterat skydd mot brandspridning.

Brandklasser

Kablar indelas i olika brandklasser beroende på kabelns egenskaper att sprida brand.
F1: Kablar som inte är svårantändliga.
F2-F3-F4: Kablar som är svårantändliga vid provning enligt för varje klass stegrad metod enligt SS 424 14 75. Kabeln slocknar då yttre värmetillförsel upphör.
Gjuthartsskarv: Gjuthartsskarvar har enligt tillverkare inga brandspridande egenskaper.