Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Droppande mjukgörare
Skriv ut

Droppande mjukgörare i installationskabel

Vid revisionsbesiktning upptäcks ibland att det droppar en klar vätska från kablar i apparatskåp, centraler, kopplingsdosor och andra punkter där kabeln är ansluten.

Varför läcker kablarna?

Bakgrunden till fenomenet är att det förekom brandhämmande substanser vid tillverkning av installationskablar av typ EKK. Dessa kablar tillverkades under åren 1975-1985. Mjukgöraren i manteln på kablarna består av ”dioktylftalat”. Klorparaffin används som brandhämmande tillsats. När dessa två migrerar över till fyllnadsmassan på kabeln sker en reaktion och en oljeliknande vätska fälls ut. Ur dielektrisk synpunkt är vätskan ofarlig.
3/2008 Faktablad från Elektriska Nämnden 2008-05-15

Riskbedömning

Vätskan kan följa kabeln och droppa ut i ändarna och orsaka problem på grund av nedkladdning i till exempel kontaktorer eller reläer. Ur generell brandskyddssynpunkt anses inte denna typ av kabel utgöra någon ökad fara.

Läckande kabel

När besiktningsingenjören kan identifiera en risk med detta fenomen, exempelvis brandfara (ex. försämrad värmeavgivning) eller funktionsfel (ex kontaktorer som inte kan manövreras), ska det påpekas i PM.
Som exempel på en åtgärd kan ett droppskydd installeras för att avleda vätskan till en plats där den inte orsakar skada.

Skadad utrustning

Om skadan redan är skedd, ska besiktningsingenjören kräva utbyte av skadade apparater och som komplement ett anordnade av skydd eller annan åtgärd, så att skadan inte upprepas.
I vissa fall kan det vara lämpligt att byta ut kablar av den typ som drabbats av fenomenet eller att dela kabeln i en kopplingsdosa.