Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Driftrum-elrum
Skriv ut

Driftrum/elrum för lågspänning

Ett driftrum är ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund av el, (ELSÄK-FS 2008:1).

Ett driftrum är ett utrymme som endast är tillgänglig för elektriskt fackkunniga personer eller (elektriskt) instruerade personer (SS 437 01 02). Då utrymmet har en begränsning i tillträde kan skyddsåtgärderna hinder och placering utom räckhåll (basskydd) tillämpas. Felskydd kan utelämnas.

Ett elrum är ett rum eller en plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar. Elrum är utrymmen som är avskilda från övriga utrymmen och som av praktiska skäl används för placering av kopplingsutrustningar. Elrum kan vara försedda med låsbara dörrar.

Anläggningsinnehavaren klassificerar om utrymmet är ett driftrum eller ett elrum. Driftrum har särskilda krav på utformning.