Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Armatur för vägledande markering
Skriv ut

Armatur för vägledande markering

Belysning i armatur för vägledande markering ska alltid lysa när verksamhet pågår i lokalerna. Lyser den inte eller ger tillräcklig luminans fungerar den inte på avsett sätt.

Då är det ett fel/brist på elanläggningen, vilket ska generera en anmärkning av kategori 2/3. Om armaturen bedöms att inte lysa med full styrka genererar det en anmärkning av kategori 5.

Strömförsörjning ska vara säkerhetsställd motsvarade nödbelysning vilket innebär att vid strömavbrott ska armaturen ge avsedd belysning under minst 60 minuter. Om innehavaren inte kan verifiera att strömförsörjning vid nöddrift är säkerhetsställd genererar det en anmärkning av kategori 3.

Strömförsörjning vid strömavbrott kan säkerhetsställas genom att armaturen förses med interna batterier. Alternativt kan strömförsörjning säkerhetsställas genom t ex centralt placerat batteri eller reservkraft. Vid denna typ av strömförsörjning ställs det krav på att kablage med tillhörande förgrenings- och fästanordningar ska vara skyddat mot brand. Se faktablad nr 5/2011.

Brandskyddsdokumentationen utgör underlag avseende omfattningen av vägledande markering. I revisionsbesiktning ingår inte att bedöma om armatur för vägledande markering ska vara monterad eller inte.

För vidare information se boken Utrymningsbelysning utgiven av Brandskyddsföreningen.