Elektriska Nämnden / Auktorisation / Ansökan om auktorisation
Skriv ut

Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation som besiktningsingenjör ska skickas per e-post in till Brandskyddsföreningen, på särskilt fastställd blankett som tillhandahålles av Elektriska Nämnden. Övriga relevanta handlingar ska bifogas i e-posten.

Inga pappershandlingar ska skickas in till Elektriska Nämnden.

Ansökningsprocessen sker i två steg

 1. Först skickar du in en ansökan per e-post till enaukt@brandskyddsforeningen. Om ansökan beviljas genomför du Elektriska  Nämndens interna grundutbildningar enligt punkt 3 nedan.  I ansökningshandlingen anger du din teoretiska utbildning och din praktiska erfarenhet.
   
 2. Kompetensgodkännande beviljas av Auktorisationsutskottet efter genomgången Grundutbildning 1 i Elektriska Nämndens regi samt en grundläggande termograferingsutbildning (externt) med godkända resultat.

Krav för auktorisation
För auktorisation som besiktningsingenjör krävs:

 1. Gymnasieutbildning motsvarande minst 4-årig elkraftteknisk linje.   
  (Se ytterligare information i Anvisning A103, bilaga 1 -3.)
   
 2. För auktorisation som besiktningsingenjör krävs minst fem (5) års mångsidig praktiktid på industriella starkströmsanläggningar eller motsvarande. En kombination av praktiktid och andra erfarenheter på
  industriella starkströmsanläggningar, under minst fem år, kan också utgöra tillräcklig praktiktid.

  Kommentar
  Andra erfarenheter enligt ovan kan till exempel utgöras av ledande
  befattningar inom drift och underhåll, konstruktions-, projekterings-,
  eller projektledaransvar.
   
 3. Grundutbildning 1 och 2 före och under prövotid (5 + 2 dagar, avgiften är 2000 SEK per utbildningsdag inkl. dokumentation och kost). 
   
 4. Årlig vidareutbildning (1 dag).


Ansökan om auktorisation
Ansökan ska innehålla:

 1. Sökandens namn, e-postadress, folkbokföringsadress, personnummer samt försäkran om oberoende och att lämnade uppgifter i ansökningshandlingarna (CV) är korrekta.
 2. Curriculum Vitae (CV) innehållande teoretiska utbildningar och praktisk erfarenhet av industriella starkströmsanläggningar.
 3. Styrkta examensbevis inklusive slutbetyg.


I din ansökan förbinder du dig att

 • lämnade uppgifter i ansökningshandlingarna är sanna uppgifter och döljer inte sanningen (osann försäkran)
 • bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med de villkor som gäller för auktorisation som besiktningsingenjör
 • följa Elektriska Nämndens gällande instruktioner och anvisningar
 • inte besiktiga objekt som jag inte har tillräcklig kompetens för
 • jag äger för besiktningsverksamheten erforderlig fysisk och psykisk hälsa
 • jag inte genom anställning eller på annat sätt kan komma i beroendeställning till försäkringstagaren
 • jag inte utför besiktningsuppdrag där jävsförhållande kan förekomma samt
 • när auktorisationen inte längre är gällande, makulera auktorisationsintyg och fotolegitimationen.

 

För verksamhetsår 1 erläggs ingen serviceavgift då man under detta år betalar utbildningskostnader för Grundutbildning 1 och 2.
Serviceavgiften är ett halvt prisbasbelopp och betalas årligen i förskott inför varje verksamhetsår med start inför verksamhetsår 2.

Ladda ner blanketten "Ansökan om auktorisation som besiktningsingenjör"

Läs mer om " A103 Bestämmelser om auktorisation"  här

Välkommen med din ansökan till: 
enaukt@brandskyddsforeningen.se

Till ovanstående e-post kan du också ställa frågor kring auktorisation.